Our website uses cookies file. By clicking "I accept" or use our website, you consent to use of cookies (How to manage cookies?) I accept
 
Products: 0
Value: 0,00 zł
 • Search
Advanced search
Produkt: IB - Tron H4F2 - Interfejs dostępowy, panel operatorski HMI z komunikacją MODBUS

IB - Tron H4F2 - Interfejs dostępowy, panel operatorski HMI z komunikacją MODBUS

307,50 zł brutto 250,00 zł netto
 • Description
 • Pictures
 • Links
 • Features

IB-TRON H4F2

Wiadomości ogólne:

H4F2 wyposażony został w wyświetlacz, pięć klawiszy sterujących („P”, „M”, „OK”, „GÓRA”, „DÓŁ”) oraz w interfejs komunikacyjny RS485 HALF DUPLEX (dwuprzewodowy), na którym został zaimplementowany protokół MODBUS RTU, przy czym H4F2 pełni funkcję SLAVE, czyli jest odpytywane przez urządzenie MASTER protokołu MODBUS RTU. Urządzenie wyposażone jest również we wbudowany czujnik temperatury, zegar RTC oraz brzęczyk.

H4F2 może stanowić interfejs użytkownika dla systemu sterowania typu Heating, Ventilation, Air Conditioning (HVAC). Nadrzędny sterownik MODBUS RTU może cyklicznie odpytywać H4F2, uzyskując w ten sposób pomiary temperatur, czas oraz informacje, jakie wprowadził użytkownik urządzenia przy pomocy klawiszy. Może również dostarczać użytkownikowi informacji, ustawiając odpowiednie rejestry urządzenia, w wyniku czego wyświetlone zostaną pewne symbole na wyświetlaczu LCD.

Właściwości:

 • Duży, podświetlano na niebiesko ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, wyświetlający aktualną temperaturę, dzień tygodnia i inne informacje.
 • Klawiatura (5 przycisków).
 • Łatwa, intuicyjna obsługa.
 • Zasilanie 12V DC.
 • Podtrzymywanie pamięci.
 • RTC z bateryjnym podtrzymywaniem.
 • Czas nastawialny z poziomu protokołu lub przy pomocy klawiszy.
 • Wbudowany czujnik temperatury.
 • Dodatkowy zewnętrzny czujnik temperatury (opcja).
 • Temperatura wyświetlana z dokładnością do 0,1 ºC
 • Kalibracja toru pomiarowego.
 • Obsługa ºC oraz ºF.
 • Format czasu 12 i 24 godzinny.
 • Możliwość zablokowania klawiatury.
 • Nastawa żądanej wartości temperatury.
 • Możliwość konfiguracji interfejsu z poziomu menu (intensywność podświetlania, ID, jednostki temperatur, itd).
 • Komunikacja RS-485 zgodna z protokołem MODBUS RTU.
 • Wyświetlanie ponad 20 symboli z różnymi częstotliwościami z poziomu protokołu komunikacyjnego.
 • Obsługa sygnalizacji dźwiękowej z poziomu protokołu komunikacyjnego.
 • Obsługa migania podświetlenia z poziomu protokołu komunikacyjnego (alarm).
 • Obsługa 20 parametrów ogólnego przeznaczenia zarówno z protokołu MODBUS jak i z klawiatury.

Panel główny z przekaźnikiem:

Panel główny z przekaźnikiem

Funkcjonalność:

Po załączeniu urządzenia na centralnej części wyświetlacza pokazana jest bieżąca wartość temperatury wraz z jednostkami, w jakich jest wyświetlana (12, 13, 14, t22, t23, t33). Obok pokazany jest napis „RT” (t31) - wskazanie z czujnika zainstalowanego w obudowie. Pokazana jest również wartość zadana temperatury wraz z jednostkami (10, 11, t24, t25). Widoczne są także: bieżący czas wraz z migającym dwukropkiem pomiędzy nimi z częstotliwością 1Hz wyśw: (1, 2, 3, 4, t11) oraz aktualny dzień tygodnia (t1..t7).

Istnieje możliwość zablokowania klawiatury urządzenia poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez okres trzech sekund jednocześnie przycisków „GÓRA” oraz „DÓŁ”. Odblokowanie klawiszy dokonuje się w ten sam sposób. Blokada klawiatury symbolizowana jest na wyświetlaczu ikoną kłódki (t10).

Nastawy wartości zadanej temperatury dokonuje się przy pomocy przycisków „GÓRA” lub „DÓŁ”. Funkcję tą można zablokować z poziomu interfejsu MODBUS. W przypadku blokady wyświetlany zostaje symbol „override” (t49).

Z poziomu interfejsu MODBUS istnieje możliwość sterowania wyświetlaniem wybranych ikon wyświetlacza: płomienia (t56), księżyca (t20), słońca (t19), płatka śniegu (t18), strzałek (t47), walizki (t48), napisu „Auto” (t40), symbolu ręki (t39), zegarka (t12), wykrzyknika (t13), „1” (t35), „2” (t37), „3” (t36), „4” (t38), symboli stref dnia (t14, t15, t16, t17), paska postępu (t41, t42, t43, t44, t45, t46), liter „A” (t28), „F” (t29) oraz animacji wentylatora (t50, t51, t52, t53).

Daną ikonę można wyświetlić, ukryć oraz migać nią z określoną częstotliwością. Symbole takie jak pasek postępu oraz wentylator można animować.

Ponadto możliwe jest sterowanie podświetleniem wyświetlacza (alarm) oraz sygnałem dźwiękowym (buzzer).

Menu:

Przytrzymanie przycisku „M” przez okres trzech sekund, powoduje przejście urządzenia w tryb konfiguracji. Można zablokować tą opcję z poziomu interfejsu MODBUS.

O przejściu w stan konfiguracji świadczy wyświetlanie napisu „Menu”, ukryte zostają: czas, dzień tygodnia, wskazanie temperatury wraz z jednostkami oraz wartość zadana temperatury. W miejsce wyświetlanej godziny pokazany zostaje numer bieżącej pozycji menu, wyświetlona zostaje nazwa bieżącej pozycji menu oraz w centralnej pozycji ekranu, pokazany zostaje ustawiany parametr

Po menu konfiguracyjnym porusza się przyciskiem „M” - przejście do kolejnej pozycji. Parametr konfiguracyjny zmienia się klawiszami „GÓRA” oraz „DÓŁ”. Wprowadzone zmiany zatwierdza się po przyciśnięciu klawisza „OK” lub gdy minie określony czas bezczynności, który jest również jednym z parametrów konfiguracyjnych. W MENU można dokonać następujących nastaw:

1 - CLBT0 - Kalibracji wskazań wbudowanego czujnika temperatury (T0). Wartość ta każdorazowo jest dodawana do pomiaru temperatury aby skorygować błąd pomiaru czujnika. Wartość jest wartością ze znakiem. Zakres nastawy -5.0 .. 5.0 oC. Wartość fabryczna: 0

2 - CLBT1 - Kalibracji wskazań zewnętrznego czujnika temperatury (T1). Wartość ta każdorazowo jest dodawana do pomiaru temperatury aby skorygować błąd pomiaru czujnika. Wartość jest wartością ze znakiem. Zakres nastawy -5.0 .. 5.0 oC. Wartość fabryczna: 0

3 - PTD - Czas bezczynności – czas po którym następuje zapisanie wartości zmienionych w menu konfiguracyjnym oraz wyjście z menu o ile nie został żaden klawisz wciśnięty. Zakres nastawy: 5 .. 90s. Wartość fabryczna: 20s0

4 - LIGHT - czas przez który ekran jest podświetlony jasnością LT_ON od momentu wciśnięcia ostatniego przycisku – wyrażony w sekundach. Po upłynięciu tego czasu, wyświetlacz zostaje podświetlony intensywnością LTOFF. Zakres nastawy: 0 .. 70s. Wartość fabryczna: 10s

5 - LT_ON - intensywność podświetlenia wyświetlacza przez czas LIGHT od ostatniego wciśnięcia przycisku. Zakres nastawy: 0 .. 100%. Wartość fabryczna: 100%

6 - LTOFF - intensywność podświetlenia wyświetlacza, po upłynięciu czasu LIGHT od ostatniego wciśnięcia przycisku. Zakres nastawy 0 .. 100%. wartość fabryczna: 0%

7 - UNIT - jednostka temperatury, w której prezentowane są na wyświetlaczu wszystkie wielkości temperaturowe. Zakres nastawy: oC lub oF. Wartość fabryczna: oC

8 - CLOCK - format czasu 12 lub 24 godzinny. W trybie 12 godzinnym, godziny popołudniowe poprzedzone są ikoną PM. Zakres nastawy: 12H lub 24H. Wartość fabryczna: 24H

9 - HA_ID - identyfikator sprzętu

10 - FI_ID - identyfikator firmware

11 - VER - wersja firmware

12 - MADDR - adres urządzenia MODBUS. Zakres nastawy: 1 .. 255. Wartość fabryczna: 255

13 - TR-RF - wybór temperatury do prezentacji na wyświetlaczu w trybie pracy. RT - prezentowane jest wskazanie z wewnętrznego czujnika temperatury. FT - prezentowane jest wskazanie z zewnętrznego czujnika temperatury. RFT - obydwa wskazania są prezentowane na wyświetlaczu naprzemiennie co 4 sekundy.

14 - RESET - zmiana tej wartości na 1 (przyciśnięcie klawisza GÓRA albo DÓŁ) powoduje natychmiastowe przywrócenie parametrów fabrycznych urządzenia. Symbolizowane to jest wyjściem z menu konfiguracyjnego z widniejącym napisem RESET. Po trzech sekundach następuje powrót do trybu pracy.

15 - HOURS - bieżąca godzina

16 - MINUT - bieżąca minuta

17 - SEC - bieżąca sekunda

18 - DAYS - bieżący dzień miesiąca

19 - MONTH - bieżący miesiąc

20 - YEARS - bieżący rok

21 - DOW - bieżący dzień tygodnia

30 .. 49 - SET00 .. SET19 - 20 parametrów konfiguracyjnych ogólnego przeznaczenia. Ich wartość można zmieniać w zakresie 0..999. Parametry te są współdzielone z interfejsem MODBUS gdzie istnieją jako rejestry. Ich zmiana i odczyt jest możliwy zarówno z poziomu bieżącego menu jak i z poziomu MODBUS. Można wyłączyć możliwość ich edycji z poziomu menu konfiguracyjnego poprzez odpowiednią konfigurację rejestrów MODMOBUS. W dalszej kolejności znajdują się parametry ogólnego przeznaczenia. Parametry te są współdzielone z interfejsem MODBUS gdzie istnieją jako rejestry. Ich zmiana i odczyt jest możliwy zarówno z poziomu bieżącego menu jak i z poziomu MODBUS. Można wyłączyć możliwość ich edycji z poziomu menu konfiguracyjnego poprzez wpisanie wartości „1” do odpowiedniego rejestru MODBUS

Zakres Dostawy:

 • 1x Termostat (panel główny)
 • 1x Moduł zasilający
 • 1x Wbudowany czujnik temperatury
 • 1x Niniejsza instrukcja

Interfejs komunikacyjny:

Urządzenie jest wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 HALF DUPLEX, o parametrach 9600 8 N 1. Na fizycznym interfejsie RS485 został zaimplementowany protokół komunikacyjny MODBUS RTU. Urządzenie pełni rolę układu SLAVE, który jest odpytywany przez urządzenie nadrzędne MASTER protokołu. Maksymalny odstęp czasowy pomiędzy wysyłanymi do urządzenia bajtami w ramce nie powinien wynosić więcej jak Tbt = 8m s, natomiast maksymalny czas przetwarzania ramki (od momentu odebrania ostatniego bajtu od urządzenia master do chwili wysłania pierwszego bajtu odpowiedzi do urządzenia master) wynosi Tresp = 2 0 m s. Ponadto po wysłaniu ostatniego bajtu odpowiedzi, gdy doszło do uaktualnienia EEPROM, urządzenie potrzebuje ok. Tprep = 30ms na przygotowanie się do odbioru następnej ramki danych. Żeby wyznaczyć maksymalną częstotliwość wymiany ramek, wówczas do czasów Tresp oraz Tprep należy doliczyć czas potrzebny na transmisję ramek z mastera do urządzenia oraz zwrotnej odpowiedzi uwzględniając przy tym rozmiary ramek oraz prędkość transmisji. Należy również brać pod uwagę opóźnienia wprowadzane przez urządzenia i protokoły występujące w torze transmisji (np. konwerter RS489/TCPIP). Uwzględniony powinien również czas ciszy MODBUS, który wynosi czas transmisji 4 bajtów Tslnt = time(4bytes) przed pierwszym i za ostatnim bajtem ramki, co sumarycznie daje czas 8 przetransmitowanych bajtów.

Widok wyświetlacz LCD:

Panel główny z przekaźnikiem

Rejestry MODBUS:

Rejestr 0
Nazwa dev.hardware
Wartości 4
Typ R

Identyfikator sprzętu

Rejestr 1
Nazwa dev.firmware
Wartości 2
Typ R

Identyfikator oprogramowania

Rejestr 2
Nazwa dev.version
Wartości 14
Typ R

Wersja oprogramowania

Rejestr 3
Nazwa dev.reset
Wartości 1
Typ RW

Wpis wartości 1 do tego rejestru powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Rejestr 4
Nazwa dev.restart
Wartości 1
Typ RW

Ustawienie na jeden tej flagi powoduje restart urządzenia

Rejestr 5
Nazwa modbus.adress
Wartości 1..255
Typ RW

Adres MODBUS urządzenia - wartość domyślna to 255

Rejestr 6
Nazwa input.t.0.value
Wartości -250..1000
Typ R

Temperatura zmierzona przez czujnik wbudowany urządzenia wyrażona w dziesiętnych częściach stopnia Celsjusza

Rejestr 7
Nazwa input.t.1.value
Wartości -250..1000
Typ R

Temperatura zmierzona przez zewnętrzny czujnik wyrażona w dziesiętnych częściach stopnia Celsjusza

Rejestr 8
Nazwa input.t.0.status
Wartości 0..5
Typ R

Status pomiaru czujnika input.t.0.value.

  0 - pomiar prawidłowy
  1 - brak czujnika
  2 - zwarcie na wejściu
  3 - zbyt wysoka temperatura
  4 - zbyt niska temperatura
  5 - inny błąd
Rejestr 9
Nazwa input.t.1.status
Wartości 0..5
Typ R

Status pomiaru czujnika input.t.0.value.

  0 - pomiar prawidłowy
  1 - brak czujnika
  2 - zwarcie na wejściu
  3 - zbyt wysoka temperatura
  4 - zbyt niska temperatura
  5 - inny błąd
Rejestr 10
Nazwa counter.t.setpoint
Wartości 0..400
Typ RW

Wartość zadana temperatury, która odczytywana jest przez mastera. wartość ta może być regulowana z poziomu wyświetlacza poprzez przyciski „GÓRA”, „DÓŁ” w przedziale, którego końce wyznaczane są przez wartości zapisane w rejestrach o ile wartość wpisana w rejestrze setting.t.setpoint.forced ma wartość 0. Jeżeli wartość rejestru setting.t.setpoint.forced wynosi 1, wówczas nie ma możliwości ustawiania opisywanego rejestru z poziomu wyświetlacza a jedynie przez interfejs MODBUS. Jeżeli do opisywanego rejestru, z poziomu interfejsu MODBUS zostanie wpisana wartość, znajdująca się poza opisanym powyżej przedziałem, wówczas urządzenie zwróci błąd. Wartość ta jest wyrażona w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza. Wartość domyślna: 220.

Rejestr 11
Nazwa counter.current.date_time.sec
Wartości 0..59
Typ RW

Sekundy wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 12
Nazwa counter.current.date_time.min
Wartości 0..59
Typ RW

Minuty wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 13
Nazwa counter.current.date_time.h
Wartości 0..23
Typ RW

Godziny wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 14
Nazwa counter.current.date_time.day
Wartości 0..31
Typ RW

Dni wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 15
Nazwa counter.current.date_time.month
Wartości 0..12
Typ RW

Miesiące wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 16
Nazwa counter.current.date_time.year
Wartości 0..99
Typ RW

Lata wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 17
Nazwa counter.current.date_time.day_of_week
Wartości 1..7
Typ RW

Numer dnia tygodnia wewnętrznego zegara RTC.

Rejestr 18
Nazwa counter.keycode
Wartości 1..31
Typ R

Maska ostatnio wciśniętego przycisku / przycisków. Sposób kasowania tego rejestru uzależniony jest od wartości w rejestrze setting.keycode.clr_mode.

  0000000000000001 (0x0001) - P
  0000000000000010 (0x0002) - M
  0000000000000100 (0x0004) - OK
  0000000000001000 (0x0008) - DÓŁ
  0000000000010000 (0x0010) - GÓRA
Rejestr 19
Nazwa setting.keycode.clr_mode
Wartości 0..1
Typ RW

Rejestr opisujący sposób kasowania wartości rejestru counter.keycode. Wartość fabryczna: 0

  0 - rejestr counter.keycode kasowany jest po jego odczycie
  1 - rejestr counter.keycode kasowany jest poprzez wpis wartości 1 do rejestru setting.keycode.clr
Rejestr 20
Nazwa setting.keycode.clr
Wartości 0..1
Typ RW

Rejestr kasujący wartość rejestru counter.keycode o ile rejestr setting.keycode.crl_mode jest ustawiony na 1. Wpis 0 jest ignorowany - nie robi nic.

Rejestr 21
Nazwa setting.t.setpoint
Wartości 0..400 lub 65535
Typ RW

Rejestr służący do ustawienia wartości zadanej temperatury (rejestru counter.t.setpoint) jeżeli w przypadku zapisu z poziomu interfejsu MODBUS, nowa wartość tego rejestru jest różna od 0xffff (65535) oraz jest różna od bieżącej wartości rejestru counter.t.setpoint wówczas jest ona wpisywana do EEPROM. Odczyt tego rejestru zawsze zwraca wartość 0xffff (65535)

Rejestr 22
Nazwa setting.current.date_time.sec
Wartości 0..59 lub 65535
Typ RW

Rejestr służący do ustawiania sekund wewnętrznego zegara RTC. jeżeli w przypadku zapisu z poziomu interfejsu MODBUS, nowa wartość tego rejestru jest różna od 0xffff (65535) oraz jest różna od bieżącej wartości rejestru counter.current.date_time.sec wówczas jest ona wpisywana do zegara RTC. Odczyt tego rejestru zawsze zwraca wartość 0xffff (65535)

Rejestr 23
Nazwa setting.current.date_time.min
Wartości 0..59 lub 65535
Typ RW

Rejestr służący do ustawiania minut wewnętrznego zegara RTC. Jeżeli w przypadku zapisu z poziomu interfejsu MODBUS, nowa wartość tego rejestru jest różna od 0xffff (65535) oraz jest różna od bieżącej wartości rejestru counter.current.date_time.min wówczas jest ona wpisywana do zegara RTC. Odczyt tego rejestru zawsze zwraca wartość 0xffff (65535).

Rejestr 24
Nazwa setting.current.date_time.h
Wartości 0..23 lub 65535
Typ RW

Rejestr służący do ustawiania godzin wewnętrznego zegara RTC. jeżeli w przypadku zapisu z poziomu interfejsu MODBUS, nowa wartość tego rejestru jest różna od 0xffff (65535) oraz jest różna od bieżącej wartości rejestru counter.current.date_time.h wówczas jest ona wpisywana do zegara RTC. Odczyt tego rejestru zawsze zwraca wartość 0xffff (65535) rejestru counter.current.date_time.min wówczas jest ona wpisywana do zegara RTC. Odczyt tego rejestru zawsze zwraca wartość 0xffff (65535).

Rejestr 25
Nazwa setting.current.date_time.day
Wartości 1..31 lub 65535
Typ RW

Rejestr służący do ustawiania dni wewnętrznego zegara RTC. jeżeli w przypadku zapisu z poziomu interfejsu MODBUS, nowa wartość tego rejestru jest różna od 0xffff (65535) oraz jest różna od bieżącej wartości rejestru counter.current.date_time.day wówczas jest ona wpisywana do zegara RTC. Odczyt tego rejestru zawsze zwraca wartość 0xffff (65535).

Rejestr 26
Nazwa setting.current.date_time.month
Wartości 1..12 lub 65535
Typ RW

Rejestr służący do ustawiania miesięcy wewnętrznego zegara RTC. jeżeli w przypadku zapisu z poziomu interfejsu MODBUS, nowa wartość tego rejestru jest różna od 0xffff (65535) oraz jest różna od bieżącej wartości rejestru counter.current.date_time.month wówczas jest ona wpisywana do zegara RTC. Odczyt tego rejestru zawsze zwraca wartość 0xffff (65535).

Rejestr 27
Nazwa setting.current.date_time.year
Wartości 0..99 lub 65535
Typ RW

Rejestr służący do ustawiania lat wewnętrznego zegara RTC. jeżeli w przypadku zapisu z poziomu interfejsu MODBUS, nowa wartość tego rejestru jest różna od 0xffff (65535) oraz jest różna od bieżącej wartości rejestru counter.current.date_time.year wówczas jest ona wpisywana do zegara RTC. Odczyt tego rejestru zawsze zwraca wartość 0xffff (65535).

Rejestr 28
Nazwa setting.current.date_time.day_of_week
Wartości 1..7 lub 65535
Typ RW

Rejestr służący do ustawiania dni tygodnia wewnętrznego zegara RTC. jeżeli w przypadku zapisu z poziomu interfejsu MODBUS, nowa wartość tego rejestru jest różna od 0xffff (65535) oraz jest różna od bieżącej wartości rejestru counter.current.date_time.day_of_week wówczas jest ona wpisywana do zegara RTC. Odczyt tego rejestru zawsze zwraca wartość 0xffff (65535).

Rejestr 29
Nazwa setting.t.0.calib
Wartości -50..50
Typ RW

Rejestr kalibrujący wskazanie wewnętrznego czujnika temperatury w jednostkach dziesiętnych stopni Celsjusza [-50..50]. Wartość tego rejestrów każdorazowo jest dodawanado pomiaru temperatury i wynik zapisywany jest w rejestrze input.t.0.value. Wartość ta jest wyrażona w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza. Wartość domyślna: 0.

Rejestr 30
Nazwa setting.t.1.calib
Wartości -50..50
Typ RW

Rejestr kalibrujący wskazanie zewnętrznego czujnika temperatury w jednostkach dziesiętnych stopni Celsjusza [- 50..50]. Wartość tego rejestrów każdorazowo jest dodawana do pomiaru temperatury i wynik zapisywany jest w rejestrze input.t.1.value. Wartość ta jest wyrażona w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza. Wartość domyślna: 0.

Rejestr 31
Nazwa setting.t.setpoint.max
Wartości 0..400
Typ RW

Rejestr, w którym przechowywana jest maksymalna wartość zadana temperatury, którą można wpisać do rejestru setting.t.setpoint. Jeżeli z poziomu interfejsu MODBUS, do rejestru setting.t.setpoint zostanie wpisana wartość, znajdująca się powyżej wartości opisywanego rejestru, wówczas urządzenie zwróci błąd. Wartość ta jest wyrażona w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza. Wartość domyślna: 300.

Rejestr 32
Nazwa setting.t.setpoint.min
Wartości 0..400
Typ RW

Rejestr, w którym przechowywana jest minimalna wartość zadana temperatury, którą można wpisać do rejestru setting.t.setpoint. jeżeli z poziomu interfejsu MODBUS, do rejestru setting.t.setpoint zostanie wpisana wartość, znajdująca się poniżej wartości opisywanego rejestru, wówczas urządzenie zwróci błąd. Wartość ta jest wyrażona w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza. Wartość domyślna: 100.

Rejestr 33
Nazwa setting.t.setpoint.forced
Wartości 0..1
Typ RW

Rejestr blokujący możliwość regulowania wartości zadanej temperatury w rejestrze setting.t.setpoint z poziomu klawiatury wyświetlacza. Wartość „1” blokuje zmianę rejestru setting.t.setpoint, natomiast wartość „0” zezwala na modyfikację rejestru setting.t.setpoint. Funkcja opisywanego rejestru nie ma wpływu na zmiany rejestru setting.t.setpoint z poziomu interfejsu MODBUS. Rejestr ten również ma wpływ na zmianę parametrów pomocniczych urządzenia. Gdy jest ustawiony na 1 wówczas nie ma możliwości zmiany parametrów pomocniczych (setting.N gdzie N=[0..19]) w menu konfiguracyjnym - możliwy jest jedynie ich podgląd. Gdy wartość wynosi 0, wówczas można zmieniać te parametry. Wartość domyślna: 0.

Rejestr 34
Nazwa setting.localcfg.enabled
Wartości 0..1
Typ RW

Rejestr zezwalający na zmianę i podgląd podstawowych parametrów konfiguracyjnych, poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku „M”. W przypadku gdy wartość ta wynosi „0”, wówczas nie ma możliwości podglądu i zmiany tych parametrów, można jedynie wtedy obsługiwać parametry pomocnicze (czytaj setting.t.setpoint.forced oraz setting.N gdzie N=[0..19]). Wartość fabryczna: 1.

Rejestr 35
Nazwa setting.trrf
Wartości 0..2
Typ RW

Rejestr zarządzający prezentacją temperatury na ekranie wyświetlacza. Podczas pracy w trybie pracy. 0: „RT” - prezentowane jest wskazanie z wewnętrznego czujnika temperatury. 1: „FT” - prezentowane jest wskazanie z zewnętrznego czujnika temperatury. 2: „RFT” - obydwa wskazania są prezentowane na wyświetlaczu. Przełączenie ich odbywa się co 4 sekundy.

Rejestr 36..55
Nazwa setting.0 ..setting.19
Wartości 0..999
Typ RW

20 rejestrów ogólnego przeznaczenia służących do wymiany dodatkowych parametrów pomiędzy H4F2 a urządzeniem master. Rejestry te są również widoczne i jest możliwa zmiana ich wartości z poziomu menu konfiguracyjnego.

Rejestr 56
Nazwa display.flame
Wartości 0..7
Typ RW

 

Rejestr 57
Nazwa display.moon
Wartości 0..7
Typ RW

 

Rejestr 58
Nazwa display.sun
Wartości 0..7
Typ RW

 

Rejestr 59
Nazwa display.frost
Wartości 0..7
Typ RW

 

Rejestr 60
Nazwa display.arrows
Wartości 0..7
Typ RW

 

Rejestr 61
Nazwa display.suitcase
Wartości 0..7
Typ RW

 

Rejestr 62
Nazwa display.fan
Wartości 0..7
Typ RW

 

Rejestr 63
Nazwa display.auto
Wartości 0..7
Typ RW

 

Rejestr 64
Nazwa display.manual
Wartości 0..7
Typ RW

 

Rejestr 65
Nazwa display.clock
Wartości 0..7
Typ RW

 

Rejestr 66
Nazwa display.exclamation
Wartości 0..7
Typ RW

Rejestry, których zadaniem jest sterowanie wyświetlaniem symboli na ekranie LCD, odpowiednio: płomienia, księżyca (t20), słońca (t19), płatka śniegu (t18), strzałek (t47), walizki (t48), animacji wentylatora (t50..t53), napisu auto (t40), ręki (t39), zegara (t12) oraz wykrzyknika (t13). Dopuszczalne wartości: 0: dany symbol jest niewidoczny.

  1: symbol miga z częstotliwością 1Hz.
  2: symbol miga z częstotliwością 2Hz.
  3: symbol miga z częstotliwością 3Hz.
  4: symbol miga z częstotliwością 4Hz.
  5: symbol miga z częstotliwością 5Hz.
  6: symbol miga z częstotliwością 6Hz.
  7: podświetlenie ciągłe. w przypadku wentylatora, wartości od 1 do 6 oznaczają prędkość animacji obrotu wentylatora natomiast wartość 7 powoduje stałe wyświetlenie wszystkich elementów składowych wentylatora. Wartości domyślne: 0.
Rejestr 67
Nazwa display.backlight
Wartości 0..7
Typ RW

Rejestr odpowiedzialny za wymuszenie podświetlenia wyświetlacza. Dopuszczalne wartości:

  0: podświetlenie wyłączone.
  1: podśw. pulsuje z częstotliwością 1Hz.
  2: podśw. pulsuje z częstotliwością 2Hz.
  3: podśw. pulsuje z częstotliwością 3Hz.
  4: podśw. pulsuje z częstotliwością 4Hz.
  5: podśw. pulsuje z częstotliwością 5Hz.
  6: podśw. pulsuje z częstotliwością 6Hz.
  7: podświetlenie ciągłe.
Rejestr 68
Nazwa display.progress_bar
Wartości 0..6
Typ RW

Rejestr sterujący widocznością paska postępu. [0..6]. Wartość fabryczna: 0. Pasek postępu składa się z 6 słupków (t41..t46).

  0: wszystkie słupki wyłączone.
  1: załącza słupek (t41)
  2: załącza słupki (t41)(t42)
  3: załącza słupki (t41)(t42)(t43)
  4: załącza słupki (t41)(t42)(t43)(t44)
  5: załącza słupki (t41)(t42)(t43)(t44)(t45)
  6: wszystkie słupki załączone.
Rejestr 69
Nazwa display.digit
Wartości 0..15
Typ RW

Rejestr zarządzający wyświetlaniem symboli cyfr „1”(t35), „2”(t37), „3”(t36), „4”(t38). Wartość tego rejestru stanowi maskę, której najmłodsze 4 bity załączają/wyłączają daną cyfrę w następujący sposób:

  0b000000000000XXXX

gdzie

  XXXX
  ^^^^
  ||||
  4321

wartość fabryczna: 0

Rejestr 70
Nazwa display.home
Wartości 0..4
Typ RW

Rejestr obsługujący symbole domków z numerami 1, 2, 3, 4. wartość fabryczna: 0.

  0 - nie jest widoczna żadna ikona z domkiem.
  1 - wyświetlona jest ikona t14 (domek z numerem 1)
  2 - wyświetlona jest ikona t15 (domek z numerem 2)
  3 - wyświetlona jest ikona t16 (domek z numerem 3)
  4 - wyświetlona jest ikona t17 (domek z numerem 4)
Rejestr 71
Nazwa display.af
Wartości 0..3
Typ RW

Rejestr obsługujący litery A (t28) oraz F (t29) na wyświetlaczu. wartość fabryczna – 0

  0 - nie jest widoczna żadna z opisanych liter.
  1 - wyświetlona jest litera A – t28
  2 - wyświetlona jest litera F – t29
  3 - wyświetlane są obie litery, A (t28) oraz F (t29).
Rejestr 72
Nazwa display.buzzer
Wartości 0..7
Typ RW

Rejestr sterujący dźwiękiem brzęczka. Wartość fabryczna – 0.

  0 - brzęczyk wyłączony
  1, 2, 3, 4, 5, 6 - liczba sygnałów dźwiękowych w okresie 30 sekund. występują one na początku przedziału.
  7 – stały modulowany sygnał.
Rejestr 73
Nazwa counter.system.work_time
Wartości 0..65535
Typ R

Rejestr trzymający czas pracy urządzenia w minutach, po upłynięciu 65535 zaczyna zliczać od nowa. Ustawienie dev.restart na 1 powoduje zerowanie tego rejestru.

Funkcje MODBUS:

Urządzenie obsługuje trzy funkcje standardu MODBUS:

  Read Holding Registers (Function Code 0x03)
  Preset Single Register (Function Code 0x06)
  Write Multiple Registers (Function Code 0x10)

W odpowiedzi wysyła dane, potwierdzenie wykonanych zapisów lub zwraca błąd, opisany jednym z następujących kodów wyjątków:

  Illegal Function (Exception Code 0x01)
  Illegal Data Address (Exception Code 0x02)
  Illegal Data Value (Exception Code 0x03)
  Slave Device Failure (Exception Code 0x04)

Uwaga!!Poniższe przykłady mają za zadanie pokazać przykładową komunikację MODBUS i nie muszą odnosić się do rzeczywistych rejestrów w urządzeniu. W przykładach komunikacji urządzenie HxFy ma adres domyślny 255 (0xff)

1. Read Holding Registers (Function Code 0x03)

Funkcja odczytuje określoną liczbę rejestrów, począwszy od danego adresu

Rozkaz:

ADDRESS FUN_CODE FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REGS_NO_MSB REGS_NO_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x03
REG_ADDR_MSB starszy bajt adresu pierwszego rejestru do odczytu.
REG_ADDR_LSB młodszy bajt adresu pierwszego rejestru do odczytu.
REGS_NO_MSB starszy bajt ilości rejestrów do odczytu.
REGS_NO_LSB młodszy bajt ilości rejestrów do odczytu.
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – starszy bajt

Odpowiedź zwracająca wartości rejestrów:

ADDRESS FUN_CODE BYTES VAL_0_MSB VAL_0_LSB ... VAL_N_MSB VAL_N_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x03
BYTES liczba bajtów zajętych przez przesyłane wartości rejestrów
VAL_N_MSB starszy bajt wartości rejestru N
VAL_N_LSB młodszy bajt wartości rejestru N
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – starszy bajt

Przykład: odczyt dwóch rejestrów (addr 0x0000) oraz (addr 0x0001)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 0xd1 0xd5

Odpowiedź:

0xff 0x03 0x04 0x00 0x04 0x00 0x02 0x25 0xfc addr fcod byts reg val 0 reg val 1 crc

HxFy zwróciło wartości dwóch rejestrów. (addr 0x0000) = 4 oraz (addr 0x0001) = 2.

Odpowiedź informująca o błędzie:

ADDRESS FUN_ERR_CODE EXCEPTION_CODE CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_ERR_CODE suma logiczna kodu funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x03 z ustawionym bitem błędu 0x80. Co daje 0x83
EXCEPTION_CODE kod błędu MODBUS.
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – starszy bajt

Przykład: próba odczytu dwóch rejestrów spoza zakresu adresów.

Adres startowy: 0x1234, liczba rejestrów: 2.

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x03 0x12 0x34 0x00 0x02 0x95 0x63

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x83 0x02 0xa1 0x01

zwrócony błąd to 0x02 Illegal Data Address.

2. Preset Single Register (Function Code 0x06)

Funkcja wpisuje wartość do pojedynczego rejestru.

Rozkaz:

ADDRESS FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REG_VAL_MSB REG_VAL_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x06
REG_ADDR_MSB starszy bajt adresu rejestru, do którego ma nastąpić zapis wartości
REG_ADDR_LSB młodszy bajt adresu rejestru, do którego ma nastąpić zapis wartości
REG_VAL_MSB starszy bajt wartości, która ma zostać zapisana w rejestrze
REG_VAL_LSB młodszy bajt wartości, która ma zostać zapisana w rejestrze
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REG_VAL_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REG_VAL_LSB) – starszy bajt

Odpowiedź potwierdzająca wpis (w tym wypadku jest dokładnie powtórzeniem rozkazu):

ADDRESS FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REG_VAL_MSB REG_VAL_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Przykład: Wpisane do rejestru o adresie 65 (0x0041) wartości 20 (0x0041)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x06 0x00 0x41 0x00 0x14 0xcc 0x0f

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x06 0x00 0x41 0x00 0x14 0xcc 0x0f

Odpowiedź informująca o błędzie:

ADDRESS FUN_ERR_CODE EXCEPTION_CODE CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_ERR_CODE suma logiczna kodu funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x06 z ustawionym bitem błędu 0x80. Co daje 0x86
EXCEPTION_CODE kod błędu MODBUS.
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – starszy bajt

Przykład: próba wpisania do rejestru o adresie 1 (0x001) niedozwolonej wartości 12 (0x000c)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x06 0x00 0x01 0x00 0x0c 0xcd 0xd1

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x86 0x04 0x22 0x53

W tym przypadku urządzenie zwróciło błąd z kodem wyjątku „Slave Device Failure - 0x04”

3. Write Multiple Registers (Function Code 0x10)

Funkcja wpisuje wartości do wybranych rejestrów, począwszy od danego adresu

Rozkaz:

ADDRESS FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REGS_NO_MSB REGS_NO_LSB BYTES_NO VAL_0_MSB VAL_0_LSB
... VAL_N_MSB VAL_N_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x10
REG_ADDR_MSB starszy bajt adresu pierwszego rejestru, do którego ma nastąpić zapis wartości
REG_ADDR_LSB młodszy bajt adresu pierwszego rejestru, do którego ma nastąpić zapis wartości
REGS_NO_MSB numer rejestrów do zapisu – starszy bajtnumer rejestrów do zapisu – starszy bajt
REGS_NO_LSB numer rejestrów do zapisu – młodszy bajt
BYTES_NO liczba bajtów, którą zajmują przesyłane wartości rejestrów
VAL_0_MSB starszy bajt wartości pierwszego rejestru do zapisu
VAL_0_LSB młodszy bajt wartości pierwszego rejestru do zapisu
VAL_N_MSB starszy bajt wartości N-tego rejestru do zapisu
VAL_N_LSB młodszy bajt wartości N-tego rejestru do zapisu
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do VAL_N_LSB) – starszy bajt

Odpowiedź potwierdzająca zapis:

ADDRESS FUN_CODE REG_ADDR_MSB REG_ADDR_LSB REGS_NO_MSB REGS_NO_LSB CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_CODE kod funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x10
REG_ADDR_MSB starszy bajt adresu pierwszego zapisanego rejestru.
REG_ADDR_LSB młodszy bajt adresu pierwszego zapisanego rejestru.
REGS_NO_MSB ilość zapisanych rejestrów – starszy bajt
REGS_NO_LSB ilość zapisanych rejestrów – młodszy bajt
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do REGS_NO_LSB) – starszy bajt

Przykład: zapis do dwóch rejestrów: do rejestru o adresie 64 (0x0040) wartość 1 (0x0001) oraz do rejestru o adresie 65 (0x0041) wartość 7 (0x0007)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x10 0x00 0x40 0x00 0x02 0x04 0x00 0x01 0x00 0x07 0xd0 0x76

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x10 0x00 0x40 0x00 0x02 0x55 0xc2

Odpowiedź informująca o błędzie:

ADDRESS FUN_ERR_CODE EXCEPTION_CODE CRC_LSB CRC_MSB

Gdzie:

ADDRESS adres MODBUS urządzenia SLAVE – HxFy
FUN_ERR_CODE suma logiczna kodu funkcji MODBUS – w tym przypadku 0x10 z ustawionym bitem błędu 0x80. Co daje 0x90
EXCEPTION_CODE kod błędu MODBUS.
CRC_LSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – młodszy bajt
CRC_MSB suma kontrolna liczona dla całej ramki (począwszy od ADDRESS do EXCEPTION_CODE) – starszy bajt

Przykład: zapis do dwóch rejestrów gdzie do jednego z nich następuje próba zapisu niedozwolonej wartości. Do rejestru o adresie 64 (0x0040) wartość 1 (0x0001) oraz do rejestru o adresie 65 (0x0041) wartość 11 (0x000b)

Zapytanie: MASTER->HxFy

0xff 0x10 0x00 0x40 0x00 0x02 0x04 0x00 0x01 0x00 0x0b 0xd0 0x73

Odpowiedź: HxFy->MASTER

0xff 0x90 0x04 0x2c 0x33

W tym przypadku urządzenie zwróciło błąd z kodem wyjątku „Slave Device Failure – 0x04” ponieważ do jednego z rejestrów próbowano wpisać wartość poza zakresem.

Przykładowa funkcja licząca MODBUS CRC.

/**

  * calculates modbus crc
  * @param points to the first element
  * of modbus frame
  * @param points to the first after last
  * element of modbus frame
  * @tparam IT iterator or pointer type
  * @return calculated crc

* */

  template
  unsigned short calculateCrc(IT first, IT last)

{

  unsigned int crc = 0xffff;
  while (first != last)

{

  crc ^= *first++;
  for(int j = 0; j < 8; ++j)

{

  if(crc & 0x0001)
  crc = (crc >> 1) ^ 0xa001;
  else
  crc >>= 1;
  }
  }
  return crc;

}

 • Parameters
  • Power supply 12V DC
  • Width 80 mm
  • Height 80 mm
  • Grubość panelu 23 mm
  • Power supply!!! 3,2"
  • Wbudowany czujnik temperatury TAK
  • Dodatkowe czujniki temperatury TAK (opcja)
  • RS-485 communication TAK
  • Protokół MODBUS RTU
News

Contact

tel. +48 (32) 626-18-00
tel. +48 (32) 626-18-18
fax. +48 (32) 626-18-19
e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 All rights reserved. Copying and distribution of materials for commercial purposes any of printing or email method without written permission is prohibited.
created by CUNiT & 7Soft